duivenvoordse polder

Duivenvoordse-Veenzijdse polder

Veenweide gebiedVoor de bouw van de wijk Mariahoeve zag het landschap er hier ongeveer zo uit.

De grens tussen de Hoogheemraadschappen Delfland en Rijnland ligt, vanuit Mariahoeve gezien, achter de Noordelijke Randweg. De Duivenvoordse- Veenzijdse polder begint achter Restaurant De Landbouw en het tuincomplex van Algemene Tuinvereniging ‘Eigen Arbeid’. Deze polder loopt door tot Voorschoten en Leiden. Het is een fantastisch gebied.

De polders in Delfland en ook in Rijnland zijn ontstaan als gevolg van bodemdaling die optrad door ontginning van veengebieden in de middeleeuwen. De ontginning bestond uit het graven van lange evenwijdig lopende sloten door het veen. (het slagen landschap). Hierdoor werd het veen ontwaterd en kon het water via de sloten afgevoerd worden. De ontwatering leidde echter tot daling van het maaiveld, inklinking genaamd. Vóór de ontginning lagen deze venen een paar meter boven de zee- spiegel.

De verdergaande inklinking maakte natuurlijke lozing in sommige gebieden steeds moeilijker. Hoosvaten, tredmolens en paarden- molens werden ingezet om door kaden omringd land van overtollig water te ontdoen. Begin 15de eeuw kwam hier de windmolen bij. Later werd de grondwaterstand mechanisme op peil gehouden. Onlangs is er besloten om het grondwater in de Duivenvoordse polder iets hoger te laten komen opdat er minder broeikas gas uit het veen ontsnapt  deze stijging van het grondwater is niet zo fijn voor de koeien.

Wat het landschap vooral zo bijzonder maakt, is het feit dat het gebied er al sedert eeuwen over het geheel genomen praktisch ongerept bij ligt. Als je in de polder staat, aan de rand de vergezichten in je opneemt of gaat wandelen / fietsen in een middeleeuws bos aan de zijde van Leidschendam. Verderop over de Horst en Voordelaan, dan kun je je in de 16e eeuw wanen. In beginsel ligt het landschap daar er nog onaangetast bij.

Ongerepte natuur, weilanden en bosschages met hakhout, sloten en weteringen, een land dat barst van de bloemen, vogels, koeien en schapen, hazen en konijnen, wezels en ga maar door. Wat een rust, wat een uitzichten. Waar vind je dat nog?

 

BESCHERMING VAN HET GEBIED

Om dit unieke gebied te beschermen werd het o.a. opgenomen in de “kerngebieden” van de. Ecologische Hoofdstructuur, wat inhoudt dat het gebied qua natuur en landschap in principe onaantastbaar is. Daarnaast werd het gebied in 2007 door de Rijksoverheid, met instemming van Gemeente en Provincie aangewezen als Beschermd Stads- en Dorpsgezicht, wat onder meer betekent dat het gebied in principe zo moet blijven als het is.

In de nieuwe Provinciale Structuurvisie is dit gebied aangewezen als een top gebied voor cultureel erfgoed. Het belang van deze polder is niet te onderschatten voor de biodiversiteit in de randgebieden zoals Mariahoeve. Zowel vogels, vissen en zoogdieren hebben wel een probleem met de noordelijke randweg.

 

Bronnen:

www.horstenweide.org

www.natuurnetwerknederland.nl

www.staatsbosbeheer.nl

Natuurwaardekaarten 2018

 

 

Dit delen:

Hubertine Langemeijer

voor meer info: zie ook www.KunstPost.n, www.LOOkatie364.nl en www.QuarantaineKunst.nl

Leave a Reply

Your email address will not be published.