prunusToekomstvisie en aanpassingen Basis Registratie Ondergrond

In september 2008 presenteerde gemeente en woningcorporaties gezamenlijk de ‘Toekomstvisie Mariahoeve’. Er waren toen zelfs plannen voor grootschalige sloop en verdichtende nieuwbouw. Vanwege de crisis gingen die plannen niet door. Inmiddels is gekozen voor renovatie en verduurzaming van het bestaande woningbestand. In november 2009 stemde de Tweede Kamer in met moderniseringsplannen voor monumentenzorg. Per 1 januari 2012 s vervolgens het BRO (Basis Registratie Ondergrond) gewijzigd en is de gemeente verplicht in een bestemmingsplan een beschrijving op te nemen van de wijze waarop met cultuurhistorische waarden van een gebied rekening moet worden gehouden. Mariahoeve is sinds 2011 één van de tien door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed aangewezen gebieden van nationaal belang uit de Wederopbouwperiode. De wijk heeft een zeer hoge kwaliteit met betrekking tot de cultuurhistorische hoofdstructuur van de provincie. Sinds 2018 kent de wijk drie gemeentelijke monumenten.

Met de nieuwe omgevingswet, een wet voor alle wetten voor de leefomgeving die in 2021 in werking treedt, kunnen deze waarden in een omgevingsplan worden beschreven.

Groene ruimte

De helft van de woningen werd indertijd door de gemeente in samenwerking met de woningcorporaties gebouwd en beheerd. Vanaf 1994 werden die corporaties geprivatiseerd en daarmee zijn ook de groengebieden tussen de blokverkaveling privégebieden geworden. De gemeente is daarmee de controle en het beheer over het groen van de binnenterreinen kwijt geraakt. Daardoor merken we nu grote verschillen in het onderhoud van de groene ruimtes in de wijk. De gemeente heeft het openbare groen geïnventariseerd en in een digitaal kaartbestand bijgewerkt. Daarmee kan bij het uitwerken van nieuwe bouwplannen al op de tekentafel rekening worden gehouden met de kwaliteit van het groen. Bij het groen van enkele woningcorporaties ontbreekt dat. Bij de aanleg van nieuwe kabels en leidingen voor de energietransitie komt men er in het beeld pas achter of er kwalitatieve bomen en groenaanleg aanwezig zijn. In de praktijk blijkt dat bij corporaties veel groen sneuvelt ten behoeve van de energietransitie in de wijk.